Ekonomsko menadžerska škola, Pančevo

Stručne obuke

Rešenjem MUP-a broj 57/15 od 07.07.2015. Škola je registrovana za obavljanje stručne obuke lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana (O2).

Obuka se organizuje za:

- pravna lica (firme) čija je delatnost u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i
- za fizička lica koja žele da steknu licencu iz ove oblasti.

Radne materijale potrebne za obuku svaki polaznik dobija od Škole (ispitna pitanja i odgovori) u formi štampanog materijala. Sama obuka se sastoji od sledećih elemenata:

UVODNI ČAS - INDUSTRIJA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA
TEMA 1 PRAVNI ASPEKTI OBAVLjANjA DELATNOSTI
TEMA 2 PRIMENA ZAKONA
TEMA 3 VANSUDSKA ZAŠTITA
TEMA 4 OPREMA ZA OBEZBEĐENjE
TEMA 5 REDOVNE PROCEDURE OBEZBEĐENjA
TEMA 6 PROCEDURE U VANREDNIM SITUACIJAMA
TEMA 7 POŽAR
TEMA 8 BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU
TEMA 9 KLIJENTI I KVALITET
TEMA 10 PRVA POMOĆ
TEMA 11 KOMUNIKACIJA
TEMA 12 REŠAVANjE SUKOBA
TEMA 13 OBEZBEĐENjE JAVNIH SKUPOVA
TEMA 14 TRANSPORT VREDNOSTI
TEMA 15 RADNI ODNOSI I REGULATIVA ZAVRŠNI ISPITNI TEST
TEMA 16 OBUKA U PRIMENI FIZIČKE SNAGE - SAMOODBRANA

 

 

Ukupan fond za sve navedene teme je 100 časova, organizovanih u dogovoru sa polaznicima, a prilagođen njihovim radnim obavezama. Nakon uspešno položenog završnog testa, polaznici dobijaju POTVRDU O OBUČENOSTI, koju prilažu uz drugu potrebnu dokumentaciju, kako bi se prijavili MUP-u radi polaganja ispita za licencu za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja.

 

Pored ovoga, Škola se od 2006. godine bavi i obrazovanjem trogodišnjih i četvorogodišnjih obrazovnih profila, te se eventualno zainteresovani kandidati za polaganje ispita za licencu, mogu doškolovati, s obzirom da je za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, neophodna srednja stručna sprema (član 12. Zakon o privatnom obezbeđenju).